TOP GOLD

TOP GOLD PRODUCTS & PACKAGING

งานปั๊ม-ขึ้นรูปกล่องกระดาษ, พลาสติก
(Corrugated Carton Box, PP Box)

งานปั๊ม-ขึ้นรูปกล่องกระดาษ, พลาสติก
งานปั๊ม-ขึ้นรูปกล่องกระดาษ, พลาสติก
งานปั๊ม-ขึ้นรูปกล่องกระดาษ, พลาสติก
งานปั๊ม-ขึ้นรูปกล่องกระดาษ, พลาสติก
งานปั๊ม-ขึ้นรูปกล่องกระดาษ, พลาสติก

รับปั๊ม และขึ้นรูปกล่องกระดาษลูกฟูก ลังพลาสติก พร้อมทั้งประกอบกล่องต่างๆ เพื่อให้สะดวก และง่ายต่อการใช้งานของลูกค้า โดยสามารถเรียกใช้บริการกับเราเพียงแห่งเดียว ท่านก็จะได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์ตรงตามความต้องการทั้งรูปลักษณ์ และคุณภาพ